You are here: Home > About

dbCAN meta server team:

Tanner Yohe: Ungraduate Student of NIU
Yanbin Yin (yanbin.yin@gmail.com): Associate Professor of NIU
Huang Le: Graduate Student of NKU
Han Zhang: Professor of NKU

Funding:

niu